C. Lokalne systemy integracji uchodźców w praktyce

01. Wstęp

Krzysztof Ślebioda • Joanna Suchomska Działania wzmacniające systemowe rozwiązania dotyczące integracji cudzoziemców i uchodźców w Polsce coraz częściej pojawiają się na poziomie lokalnym. Wydaje się, że to najbardziej zasadne rozwiązanie, ponieważ to właśnie na poziomie wspólnot lokalnych, relacji między mieszkańcami, ma szansę zajść realna integracja, która wymaga zaangażowania...

02. Słowniczek

Cudzoziemiec — osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa; szczegółowiej każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Integracja — proces i stan wymagający zaangażowania po stronie cudzoziemca oraz społeczności przyjmującej, w którym jednostki i grupy imigranckie nawiązują relatywnie trwałe związki z członkami społeczeństwa przyjmującego; poziom włączenia w społeczeństwo przyjmujące zakłada uczestnictwo w różnych obszarach...

03. Przyczyny powstawania LSICU

Lokalne Systemy Integracji Cudzoziemców i Uchodźców dla Gminy Słupsk i Dragacz są próbą odpowiedzi na kilka kluczowych problemów dotyczących integracji cudzoziemców na poziomie lokalnym. Brak dostatecznego doświadczenia w pracy z cudzoziemcami i procedurą przyjmowania oraz integracji cudzoziemców, w tym uchodźców, to jedna z głównych barier wskazywanych przez instytucje w realizowanym w ramach projektu badaniu. Brak...

04. Metodologia pracy nad LSICU

Praca z instytucjami i organizacjami nad Lokalnymi Systemami Integracji Cudzoziemców i Uchodźców w Słupsku i Dragaczu przebiegała według następującego schematu: Pierwszym działaniem podjętym w pracy nad LSICU było przeprowadzenie diagnozy, która pozwoliła określić stan wiedzy, doświadczenia i przygotowania instytucji do działań związanych z integracją uchodźców i cudzoziemców. Realizując projekt, przeprowadziliśmy badania na szeroką skalę, rozmawiając...

05. Lokalne uwarunkowania dla LSICU w Słupsku

Słupsk jest miastem powiatowym, położonym w województwie pomorskim, liczącym 89 240 mieszkańców, z czego około 250 osób to obcokrajowcy. Mieszkańcy Słupska, podobnie jak całe Pomorze, podkreślają jego wielokulturowe tradycje i historię. Dawniej w Słupsku mieszkali przedstawiciele wielu nacji i grup etnicznych: Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Białorusini, Kaszubi, Żydzi oraz mieszkańcy różnych...

06. LSICU dla miasta Słupska. Ogólny zarys systemu

Struktura systemu dla Miasta Słupska została wypracowana w okresie od lutego do końca kwietnia 2016 roku podczas czterech dni spotkań warsztatowych. W tworzeniu systemu udział brała grupa składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Słupsku, jednostek mu podległych i organizacji pozarządowych wypracowując kolejne elementy Lokalnego Systemu Integracji Cudzoziemców i Uchodźców. Schemat systemu...

07. Instytucje LSICU dla miasta Słupska

Poniżej przedstawiono opis kluczowych instytucji (lub grup instytucji, np. szkoły, organizacje pozarządowe) zaangażowanych w działania na rzecz integracji cudzoziemców w Słupsku. Podmioty uporządkowane zostały według obszarów integracji, do których przynależą. Cele, zadania a także konkretne działania zostały wypracowane przez grupę uczestników warsztatów i są uznane za najistotniejsze dla działań...

08. Harmonogram pracy LSICU miasta Słupska na pierwszy rok działania

Sprawny system integracji wymagać będzie od zespołu koordynującego oraz liderów obszarów integracji realizacji wielu, często nowych i trudnych zadań. Istotnym elementem systemu będzie postępowanie zgodnie z zaplanowanym i zaakceptowanym przez wszystkie podmioty harmonogramem prac. Założono, iż harmonogram prac dla całego systemu, złożony z działań dla poszczególnych obszarów integracji, będzie...

09. Procedury

Poniżej zamieszczamy procedury postępowania z cudzoziemcami i uchodźcami na różnych etapach preintegracji i integracji. Fragment ten opisuje: formalną procedurę złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; nieformalną (wewnętrzną) procedurę doraźną w pierwszym kontakcie z cudzoziemcem; nieformalną (wewnętrzną) procedurę integracyjną; nieformalną (wewnętrzną) procedurę integracji w szkole. Procedury zostały wypracowane na podstawie dokumentów formalnych, doświadczeń innych...

10. Nieformalna (wewnętrzna) procedura doraźna w pierwszym kontakcie z cudzoziemcem

Jakiej sytuacji dotyczy procedura? Procedura dotyczy sytuacji, w której po raz pierwszy w urzędzie gminy zjawia się cudzoziemiec wymagający pomocy (przypadkowo, pokierowany przez mieszkańca lub przez organizację pozarządową). Procedura na tym poziomie nie różnicuje statusu cudzoziemcy (w procedurze o nadanie statusu uchodźcy/ze statusem uchodźcy/cudzoziemca z pobytem tolerowanym lub humanitarnym/cudzoziemca przebywającego nielegalnie na...

11. LSICU dla gminy Dragacz

Lokalne uwarunkowania powstania LSICU w gminie Dragacz Dragacz to gmina położona w województwie kujawsko-pomorskim, którą zamieszkuje 7204 mieszkańców. W jednej z gminnych miejscowości, w Grupie, od 2008 roku funkcjonuje ośrodek dla cudzoziemców starających się o uzyskanie statusu uchodźcy. W ośrodku mieszkają głównie osoby pochodzące z Kaukazu, przede wszystkim narodowości czeczeńskiej i gruzińskiej, ale również obywatele...

12. Harmonogram prac koordynatora LSICU

Poniżej opisano najpilniejsze zadania w obszarze koordynacji na okres pierwszego roku działania systemu. Organizacja pierwszego spotkania roboczego inaugurującego LSICU w Dragaczu. Organizacja spotkania publicznego dla LSICU, społeczności lokalnej i cudzoziemców w celu prezentacji założeń systemu i dyskusji na temat zaplanowanych działań. Budowa bazy kontaktowej członków LSICU i ich zastępców. Ustalenie harmonogramu...

13. Harmonogram prac LSICU Dragacz na pierwszy rok działania

W harmonogramie zaproponowano listę najważniejszych działań, jakie należy podjąć, by uruchomić system. Są wśród nich działania organizacyjne i logistyczne mające zapewnić uruchomienie systemu, ale także działania bezpośrednie w obszarze integracji cudzoziemców. Realizację prac zaplanowano od najistotniejszych poprzez te, które również powinno się zrealizować, ale nie są priorytetowe.   Ośrodek dla...

14. Podmioty LSICU Dragacz

Poniżej przedstawiono opis kluczowych podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz integracji cudzoziemców w Gminie Dragacz. Cele, zadania, a także konkretne działania zostały wypracowane przez grupę uczestników warsztatów, jako najistotniejsze z punktu widzenia działań integracyjnych skierowanych do cudzoziemców mieszkających w Ośrodku dla cudzoziemców, osób ze statusem ochrony międzynarodowej mieszkających w gminie i lokalnej społeczności...

15. Procedury

Procedura doraźna Przedstawiciel/kierownik Ośrodka dla Cudzoziemców informuje wszystkich przedstawicieli instytucji w strukturze LSICU o przyjeździe/planowanym przyjeździe nowej grupy cudzoziemców do ośrodka. Koordynator LSICU we współpracy z przedstawicielem/kierownikiem Ośrodka dla Cudzoziemców organizuje spotkanie z nowo przybyłymi do ośrodka cudzoziemcami. Celem spotkania jest przekazanie podstawowych informacji o obowiązujących cudzoziemca obowiązkach i przysługujących mu...