08. Harmonogram pracy LSICU miasta Słupska na pierwszy rok działania

Sprawny system integracji wymagać będzie od zespołu koordynującego oraz liderów obszarów integracji realizacji wielu, często nowych i trudnych zadań. Istotnym elementem systemu będzie postępowanie zgodnie z zaplanowanym i zaakceptowanym przez wszystkie podmioty harmonogramem prac. Założono, iż harmonogram prac dla całego systemu, złożony z działań dla poszczególnych obszarów integracji, będzie przygotowywany na każdy kolejny rok działania. W pierwszym roku działania LSICU harmonogram prac ustalony został do grudnia 2016 roku.

Do pierwszych zadań instytucji w każdym z obszarów należy:

 1. Spotkanie robocze jednostek z obszaru integracji.
 2. Ustalenie harmonogramu i podziału zadań między instytucjami, wyłonienie koordynatorów tych zadań.
 3. Ustalenie zasad i kanałów informacyjnych (wyznaczenie osób i sposobu komunikowania się).
 4. Diagnoza potrzeb, oczekiwań i potencjału instytucji z obszarów integracji pod kątem prowadzenia działań integracyjnych.
 5. Oszacowanie niezbędnych zasobów osobowych i potrzeb finansowych koniecznych do realizacji zadań.

 

Poniżej przedstawiono działania zaplanowane na kolejne miesiące dla poszczególnych obszarów integracji. Jest to lista zadań jakie należy wykonać, by uruchomić system. Działania ułożono w kolejności od najistotniejszych i koniecznych do realizacji w pierwszym etapie poprzez ważne, lecz bez konieczności realizacji w pierwszym roku działania systemu.

 

Obszar integracji „Polityka społeczna”
 1. Opracowanie planu postępowania w sytuacji kontaktu z cudzoziemcem/uchodźcą.
 2. Szkolenie dla pracowników najbardziej zaangażowanych w proces przyjmowania oraz integracji cudzoziemców i uchodźców (wyznaczonych do kontaktów, pierwszych działań).
 3. Podjęcie działań zmierzających do zmiany prawa miejscowego w zakresie udostępnienia mieszkań.
 4. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami ochrony zdrowia.
 5. Przygotowanie danych i informacji do materiałów informacyjnych i kampanii informacyjnej.
 6. Realizacja projektów aktywizacyjnych.

 

Obszar integracji „Praca”
 1. Diagnoza rynku pracodawców z określeniem ich potencjału, potrzeb i gotowości zatrudnienia cudzoziemców w ujęciu krótko- i długoterminowym.
 2. Organizacja szkoleń dla pośredników pracy w zakresie współpracy z cudzoziemcami w środowisku wielokulturowym.
 3. Budowa i aktualizacja bazy pracowników cudzoziemskich z określeniem ich potencjału i potrzeb.
 4. Włączenie związków zawodowych w monitorowanie warunków pracy cudzoziemców i udzielenie wsparcia w rozwiązywaniu problemów.
 5. Organizacja dodatkowych kursów języka polskiego dla cudzoziemców aktywnie poszukujących pracy (podmiot odpowiedzialny — PUP).
 6. Przygotowanie bazy tłumaczy i instytucji wspierających cudzoziemców w przygotowaniu dokumentów przedstawiających kwalifikacje zawodowe (wykorzystanie bazy tłumaczy przygotowanej przez instytucje z obszaru „Komunikacja”).
 7. Zebranie podstawowych materiałów i danych z zakresu prawa pracy, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w celu przygotowania materiałów informacyjnych.

 

Obszar integracji „Edukacja”
 1. Opracowanie szczegółowej procedury postępowania w przypadku pojawienia się dzieci cudzoziemskich w instytucjach edukacyjnych.
 2. Szkolenie dla pracowników najbardziej zaangażowanych (wyznaczonych do kontaktów, pierwszych działań).
 3. Przygotowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla uczniów cudzoziemskich, ich rodzin i społeczności lokalnej, kolportaż materiałów w szkołach.
 4. Monitorowanie działań szkół w zakresie problemów, potrzeb i dobrych praktyk.
 5. Nawiązanie współpracy z uczelniami.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi z, i na rzecz, cudzoziemców.
 7. Budowa bazy kontaktów cudzoziemców i uchodźców mieszkających na terenie gminy.
 8. Poszukiwanie funduszy na projekty edukacyjne.

 

Obszar integracji „Kultura”
 1. Szkolenie dla pracowników najbardziej zaangażowanych (wyznaczonych do kontaktów, pierwszych działań).
 2. Przygotowanie danych i informacji do materiałów informacyjnych w zakresie działania instytucji kultury w Słupsku.
 3. Monitorowanie działań instytucji kultury pod kątem pracy z cudzoziemcami.
 4. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami zrzeszającymi cudzoziemców.
 5. Zaangażowanie rodzin w organizację „Dnia cudzoziemców/uchodźców”.

 

Obszar integracji „Komunikacja”
 1. Przeszkolenie osób odpowiedzialnych za komunikację z zakresu komunikacji z mediami i społecznością lokalną w obszarze związanym z cudzoziemcami i uchodźstwem.
 2. Przygotowanie i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej:
  1. przygotowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla cudzoziemców na temat lokalnego systemu instytucjonalnego, form pomocy, oferty instytucji i organizacji pozarządowych, prawa miejscowego i norm kulturowych;
  2. przygotowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla społeczności polskiej na temat integracji cudzoziemców i uchodźstwa;
  3. przygotowanie „broszury pierwszego kontaktu” dla podmiotów zaangażowanych w LSICU oraz cudzoziemców zawierającej podstawowe zwroty i kluczowe informacje dotyczące procedur i pomocy, podstawowe komunikaty, najważniejsze informacje o prawach i obowiązkach;
  4. nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami w zakresie realizacji kampanii informacyjnej i edukacyjnej na temat integracji cudzoziemców i uchodźstwa.
 3. Opracowanie bazy tłumaczy i udostępnienie jej instytucjom zaangażowanym w LSICU.
 4. Budowa bazy mediatorów (wielojęzycznych) wyspecjalizowanych w konfliktach na tle narodowościowym, wyznaniowym, kulturowym.

 

Obszar „Bezpieczeństwo”
 1. Szkolenie dla pracowników służb i inspekcji z zakresu pracy z osobami odmiennymi kulturowo, prawa związanego z przyjmowaniem i integracją cudzoziemców i uchodźców.
 2. Kolportaż materiałów informacyjnych dotyczących podstawowych praw i obowiązków na terenie Polski i Słupska, zagrożeń i komunikatów kryzysowych (materiały przygotowane we współpracy z Wydz. Komunikacji i Dialogu)
 3. Nawiązanie współpracy z innymi służbami (Policja, Straż Pożarna, ABW, Sanepid, Straż Miejska, Straż Graniczna).
 4. Językowe opracowanie komunikatów kryzysowych.
 5. Szkolenie językowe dla służb i inspekcji.

 

Obszar „Organizacje pozarządowe”
 1. Stworzenie bazy, folderu informacyjnego oraz sieci organizacji wspierających cudzoziemców i chcących pracować w tym obszarze lub mogących świadczyć pojedyncze usługi na rzecz cudzoziemców (baza ma służyć zarówno cudzoziemcom jak i instytucjom, które będą chciały skorzystać z konkretnej pomocy lub pokierować cudzoziemca do konkretnej organizacji).
 2. Nawiązanie współpracy z Wydziałem Dialogu i Komunikacji Społecznej w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej — organizacja kampanii społecznej.
 3. Stworzenie bazy związków wyznaniowych w Słupsku.
 4. Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy działających w obszarze integracji z cudzoziemcami.
 5. Wsparcie dla organizacji prowadzących pomoc prawną.
 6. Włączenie w działania organizacji zajmujących się mediacjami.
 7. Organizacja wolontariatu i banku czasu (forma udzielania wzajemnej pomocy) wśród cudzoziemców i na rzecz cudzoziemców.