07. Instytucje LSICU dla miasta Słupska

Poniżej przedstawiono opis kluczowych instytucji (lub grup instytucji, np. szkoły, organizacje pozarządowe) zaangażowanych w działania na rzecz integracji cudzoziemców w Słupsku. Podmioty uporządkowane zostały według obszarów integracji, do których przynależą. Cele, zadania a także konkretne działania zostały wypracowane przez grupę uczestników warsztatów i są uznane za najistotniejsze dla działań integracyjnych skierowanych do cudzoziemców, uchodźców i lokalnej społeczności Słupska. Lista zadań jest otwarta, powinna być modyfikowana i aktualizowana zależnie od potrzeb. W kartach instytucji zanotowane zostały także szczególne potrzeby dotyczące niezbędnych zasobów oraz instytucji, z którymi powinna zostać podjęta współpraca.

Polityka społeczna

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
(lider obszaru)

Cel: nadzór i koordynacja działań w zakresie wsparcia i pomocy społecznej świadczonej cudzoziemcom i uchodźcom.

Zadania:

 • Nadzór nad gminnymi jednostkami pomocy społecznej i koordynacja ich działań w zakresie pomocy cudzoziemcom i uchodźcom.
 • Udzielanie informacji o sposobach wsparcia na poziomie gminy dla cudzoziemców i uchodźców.
 • Organizacja kampanii informacyjnych i działań integracyjnych we współpracy z Wydziałem Dialogu i Komunikacji.
 • Działania na rzecz uruchomienia wsparcia UM w Słupsku w postaci pomocy finansowej (poprzez zlecanie zadań publicznych) i pozafinansowej dla organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej dla cudzoziemców.
 • Inne działania wynikające z realizacji zadań własnych jednostki.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Cel: zabezpieczenie niezbędnych potrzeb życiowych cudzoziemców, działania związane z obsługą Indywidualnych Programów Integracji.

Zadania:

 • Opracowanie i realizacja Indywidualnych Programów Integracji (IPI).
 • Udzielanie pomocy finansowej/rzeczowej.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi (PUP, NGO).
 • Monitorowanie realizacji IPI na poziomie gminy.
 • Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego (prawnik, psycholog).
 • Zapewnienie asystenta rodziny, który będzie posługiwał się chociaż w podstawowym stopniu językiem komunikatywnym dla mieszkających w gminie cudzoziemców/uchodźców i będzie przeszkolony w zakresie wielokulturowości lub ścisła współpraca z międzyinstytucjonalnym asystentem międzykulturowym.
 • Zapewnienie pomocy rzeczowej i finansowej cudzoziemcom i uchodźcom (w razie konieczności i w zależności od potrzeb).
 • Informowanie o obowiązujących zasadach przyznawania pomocy i ubiegania się o ubezpieczenie zdrowotne, np. w formie broszur informacyjnych.
 • Pomoc w znalezieniu lokalu tymczasowego/schroniska (w przypadku braku możliwości otrzymania mieszkania z zasobów komunalnych lub problemów ze znalezieniem mieszkania z innych zasobów).
 • Diagnoza potrzeb cudzoziemców.
 • Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania skierowane do cudzoziemców i uchodźców.
 • Pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy.
 • Inne działania wynikające z realizacji zadań własnych jednostki.
Placówki opieki zdrowotnej

Cel: zapewnienie opieki zdrowotnej cudzoziemcom i uchodźcom.

Zadania:

 • Zadbanie o dostępność usług medycznych — tłumaczenie, wrażliwość międzykulturowa pracowników.
 • Udzielanie informacji o sposobach pomocy i wsparcia.
 • Działania związane z profilaktyką zdrowia — informacja o badaniach, prawach pacjenta, higienie (np. broszury w języku obcym, spotkania z uczniami w szkołach).
 • Szkolenia pracowników.
 • Dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących ubiegania się o ubezpieczenie zdrowotne

 

Wydział Polityki Mieszkaniowej

Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych cudzoziemców i uchodźców.

Zadania:

 • Dostosowanie prawa miejscowego tak, aby Prezydent Miasta Słupska, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mógł wynająć lokal komunalny z pominięciem warunków określonych w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska, cudzoziemcom przybyłym do Słupska, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
 • Stworzenie i aktualizacja bazy dostępnych mieszkań na wolnym rynku.
 • Zapewnienie mieszkania komunalnego (w wyjątkowych sytuacjach) cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy.
 • Wskazanie lokalu komunalnego pod wynajem i pomoc w zawarciu umowy.
 • Informowanie o zasadach korzystania z mieszkania komunalnego (ponoszenie kosztów zużycia wody, prądu, oszczędzanie energii itp.) — np. w formie broszury informacyjnej (w różnych językach).
 • Informowanie o możliwościach prawnych korzystania z pomocy w utrzymaniu mieszkania.

 

Edukacja

Wydział Edukacji (lider obszaru)

Cel: nadzór nad jednostkami edukacyjnymi oraz wsparcie w przygotowaniu skutecznych mechanizmów edukacyjnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży z różnorodnym zapleczem kulturowym.

Zadania:

 • Monitoring szkół w zakresie rozlokowania, integracji i nauczania dzieci cudzoziemskich.
 • Budowa bazy szkół/przedszkoli, mających doświadczenie w pracy z dziećmi cudzoziemskimi i nawiązanie z nimi współpracy.
 • Poszukiwanie i organizacja szkoleń dla nauczycieli na temat wielokulturowości i zasad pracy z dziećmi cudzoziemskimi.
 • Obejmowanie patronatem imprez i projektów skierowanych do szkół lub organizowanych przez placówki oświatowe mających na celu integrację z cudzoziemcami lub promowanie wielokulturowości.
 • Działania na rzecz uruchomienia wsparcia UM w Słupsku w postaci pomocy finansowej (poprzez zlecanie zadań publicznych) i pozafinansowej dla organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji cudzoziemców poprzez edukację.
 • Inne działania wynikające z realizacji zadań własnych jednostki.

 

Szkoły i przedszkola

Cel: edukacja i integracja dzieci cudzoziemskich i uchodźczych objętych obowiązkiem szkolnym.

Zadania:

 • Diagnoza potrzeb uczniów cudzoziemskich i ich rodzin.
 • Zapewnienie, w ramach dostępnych zasobów i środków finansowych dodatkowej nauki języka polskiego poza planowymi godzinami lekcyjnymi, np. w formie lekcji wyrównawczych, na zasadzie wolontariatu lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Organizacja lekcji wyrównawczych.
 • Zapoznanie rodziców i uczniów cudzoziemskich z regułami szkoły, prawami i obowiązkami ucznia oraz rodzica — np. broszura w obcym języku.
 • Przygotowanie kalendarza wydarzeń szkolnych w obcych językach.
 • Organizacja działań integrujących środowisko rodzin polskich i cudzoziemskich/uchodźczych.
 • Wymiana doświadczeń ze szkołami, mającymi doświadczenie w pracy z cudzoziemcami.
 • Przygotowanie sekcji uczniów-wolontariuszy, którzy byliby przewodnikami i opiekunami dzieci cudzoziemskich/uchodźczych.
 • Organizacja zajęć tematycznie związanych z krajami, z których pochodzą cudzoziemcy/uchodźcy.
 • Nauczenie uczniów i kadry podstawowych zwrotów w języku krajów, z których pochodzą cudzoziemcy/uchodźcy.
 • Zaangażowanie chętnego rodzica z rodziny polskiej i cudzoziemskiej w charakterze „łącznika” między szkołą, rodzicami cudzoziemskimi a rodzicami polskimi.
 • Działania informacyjne i edukacyjne pokazujące różnorodność kulturową jako atut wewnątrz szkoły.

 

Wyższe uczelnie

Cel: kształcenie na poziomie wyższym cudzoziemców i uchodźców.

Zadania:

 • Organizacja praktyk/wolontariatu studentom cudzoziemcom w szkołach, domach kultury np. poprzez naukę języka polskiego jako obcego dla dzieci i dorosłych, organizacja czasu wolnego dzieci itp.
 • Współpraca z biurami karier działającymi przy uczelniach w zakresie organizacji szkoleń i poszukiwania miejsc pracy dla cudzoziemców/uchodźców.
 • Realizacja zadań statutowych instytucji.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Cel: udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej odpowiadającej potrzebom cudzoziemców/uchodźców.

Zadania:

 • Analiza potrzeb dzieci w zakresie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.
 • Opieka nad dziećmi cudzoziemskimi w szkole (we współpracy z pedagogiem szkolnym).
 • Przeprowadzanie wywiadów rozpoznawczych z dzieckiem, kiedy pojawia się w szkole.
 • Obserwacja zachowań dzieci.
 • Szkolenia dla nauczycieli dotyczące pracy w jednostkach, w których uczą się cudzoziemcy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i mową nienawiści.

Praca

Wydział Współpracy z Biznesem (lider obszaru)

Cel: kreowanie lokalnego rynku biznesu i jego rozwoju oraz współpraca z lokalnym biznesem i PUP w celu zatrudnienia cudzoziemców.

Zadania:

 • Współpraca z przedsiębiorcami zachęcająca do zatrudniania cudzoziemców.
 • Działania informacyjne skierowane do przedsiębiorców i cudzoziemców.
 • Wsparcie cudzoziemców w zakładaniu własnej działalności, m.in. przygotowanie informatora dotyczącego zakładania własnego biznesu dla cudzoziemców.
 • Konferencje, sympozja, spotkania informacyjne dotyczące wykorzystania potencjału cudzoziemców na rynku pracy, z uwzględnieniem promocji przepisów prawa pracy i rozwiązań zapewniających ochronę na rynku pracy.
 • Organizacja targów pracy i informowanie o nich cudzoziemców.
 • Zbieranie danych o cudzoziemcach poszukujących pracy i ich wymiana z PUP.
 • Przeszkolenie pracowników w pracy z osobami różnymi kulturowo.
 • Udzielenie wsparcia prawnego i informacyjnego dla cudzoziemców poszukujących pracy lub chcących założyć działalność gospodarczą.
Powiatowy Urząd Pracy

Cel: aktywna pomoc w znalezieniu pracy dla cudzoziemców.

Zadania:

 • Przedstawienie cudzoziemcom/uchodźcom ofert pracy, które mogłyby ich zainteresować.
 • Pomoc cudzoziemcom/uchodźcom w przygotowaniu i przekwalifikowaniu zawodowym (oferta kursów, szkoleń skierowanych do cudzoziemców).
 • Współpraca z pracodawcami z regionu, w celu szybszego znalezienia pracy dla cudzoziemców/uchodźców.
 • Działania informacyjne (uświadamiające) o możliwości i wartości pracownika cudzoziemca/uchodźcy.
 • Stworzenie broszury informacyjnej o lokalnym rynku pracy dla cudzoziemców.
 • Pomoc pracodawcom w przyjmowaniu cudzoziemców, np. szkolenia, doradztwo (w tym w zakresie prawa pracy).
 • Udzielanie informacji o zakładaniu działalności gospodarczej przez cudzoziemców.
 • Przeszkolenie pracowników PUP do pracy z cudzoziemcami.

 

Kultura

Wydział Kultury (lider obszaru)

Cel: nadzór i wsparcie jednostek kultury w skutecznej integracji międzykulturowej.

Zadania:

 • Zapewnienie dostępu do kultury cudzoziemcom/uchodźcom, a także społeczności polskiej do kultury cudzoziemców.
 • Rozwój kadr instytucji kultury w zakresie pracy z cudzoziemcami/uchodźcami poprzez kursy, szkolenia i wizyty studyjne.
 • Poszukiwanie i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania integracyjne w obszarze kultury.
 • Działania na rzecz uruchomienia wsparcia UM w Słupsku w postaci pomocy finansowej (poprzez zlecanie zadań publicznych) i pozafinansowej dla organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji cudzoziemców poprzez kulturę.
 • Współpraca z innymi jednostkami kultury (lokalnymi i krajowymi) zajmującymi się integracją międzykulturową.
 • Organizacja wydarzeń kulturalnych (np. wystaw, przedstawień, pikników) integrujących społeczność cudzoziemców i społeczność przyjmującą).
 • Inne działania wynikające z realizacji zadań własnych jednostki.

 

Domy kultury

Cel: zapewnienie dostępu do bezpłatnych zajęć kulturalnych; integracja cudzoziemców z lokalną społecznością przez kulturę.

Zadania:

 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań cudzoziemców w zakresie oferty domów kultury.
 • Organizacja czasu wolnego, imprez kulturalnych, prelekcji tematycznych oraz integracyjnych zajęć i wydarzeń związanych z prezentacją różnorodności kulturowej.
 • Zapoznanie cudzoziemców i uchodźców z najbliższą okolicą i regionem.
 • Zadbanie o czynny udział cudzoziemców/uchodźców w zajęciach.
 • Współdziałanie z cudzoziemcami/uchodźcami przy planowaniu programu domów kultury.
 • Udostępnianie sal do nauki języka polskiego dla cudzoziemców.
 • Działania informacyjne dotyczące oferty organizacji i instytucji kultury, np. broszury informacyjne.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty kulturalne.
 • Organizacja wzajemnej pomocy cudzoziemcy–mieszkańcy w formie banków czasu, np. w nauce języków.
 • Inne działania wynikające z realizacji zadań własnych jednostki.

 

Biblioteki

Cel: zapewnienie cudzoziemcom i uchodźcom możliwości korzystania z zasobów biblioteki i źródeł informacji oraz propagowanie czytelnictwa i wsparcie nauki języka polskiego.

Zadania:

 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie potrzebnej literatury, prasy i usług świadczonych przez biblioteki.
 • Działania informacyjne dotyczące oferty różnych organizacji i instytucji, tworzenie i udostępnianie wielojęzycznych broszur informacyjnych.
 • Zapewnienie korzystania z zasobów biblioteki i źródeł informacji, m.in. dostęp do obcojęzycznych przeglądarek internetowych.
 • Gromadzenie literatury w obcych językach.
 • Podejmowanie działań integracyjnych.
 • Organizacja spotkań z osobami z różnych kultur.
 • Organizacja zajęć edukacyjnych dotyczących stereotypów wielokulturowości.
 • Organizacja akcji „Narodowe czytanie” w kilku językach, w tym m.in. inicjatywa czytania bajek dzieciom w obcych językach.
 • Zakup prasy obcojęzycznej.
 • Przeszkolenie pracownika „Informatorium” i stworzenie ulotki informacyjnej w wielu językach.
 • Organizacja wspólnych działań z Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego (CKiJR) (np. Festiwal Piosenki Rosyjskiej).
 • Realizacja projektów wielokulturowych.
 • Inne działania wynikające z realizacji zadań własnych jednostek.

 

Bezpieczeństwo

Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (lider obszaru)

Cele: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta; podniesienie kompetencji pracowników służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakresie współpracy z cudzoziemcami i uchodźcami.

Zadania:

 • Stworzenie zespołu roboczego w obszarze integracji cudzoziemców i uchodźców złożonego m.in. z przedstawicieli Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Sanepidu.
 • Szkolenia z zakresu samoobrony dla mieszkańców i cudzoziemców.
 • Udzielanie informacji cudzoziemcom na temat bezpiecznego funkcjonowania w społeczności lokalnej (prawo, obowiązki, normy).
 • Monitorowanie i reagowanie na mowę nienawiści.
 • Szkolenia z zakresu ogólnego bezpieczeństwa dla przedstawicieli instytucji.
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych dla cudzoziemców o służbach zapewniających bezpieczeństwo, systemach kryzysowych, numerach alarmowych itp.
 • Przetłumaczenie komunikatów kryzysowych.
 • Inne działania wynikające z realizacji zadań własnych jednostki.

 

Komunikacja

Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
(lider obszaru)

Cel: kreowanie dialogu społecznego w zakresie integracji międzykulturowej, udzielanie rzetelnej informacji mieszkańcom, w tym cudzoziemcom i uchodźcom.

Zadania:

 • Współpraca z lokalnymi mediami i organizacjami pozarządowymi.
 • Przygotowanie i tłumaczenie materiałów informacyjnych dla cudzoziemców na podstawie danych zebranych od instytucji funkcjonujących w poszczególnych obszarach integracji.
 • Organizacja kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców (np. poprzez wykorzystanie historii cudzoziemców).
 • Inne działania wynikające z realizacji zadań własnych jednostki.

 

Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców (COM)

Cel: informowanie cudzoziemców/uchodźców o podstawowych regułach dotyczących funkcjonowania gminy, systemu LSICU, ich prawach i obowiązkach oraz ich obsługa (jako petentów) w urzędzie.

Zadania:

 • Kierowanie cudzoziemców/uchodźców do odpowiednich instytucji/osób.
 • Udzielanie podstawowych informacji oraz przygotowanie i kolportaż broszur informacyjnych.
 • Zbieranie pytań i uwag od cudzoziemców/uchodźców.
 • Przygotowanie formularzy wielojęzycznych albo ich wersji w innych językach.
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi cudzoziemców.
 • Stworzenie bazy danych kontaktów do tłumaczy i organizacji pomocowych we współpracy z instytucjami z pozostałych obszarów integracji.
 • Prezentowanie informacji dla cudzoziemców i mieszkańców na tablicach w COM.
 • Inne działania wynikające z realizacji zadań własnych jednostki

 

Media lokalne

Cel: współpraca z instytucjami i podmiotami LSICU w przekazywaniu rzetelnych informacji nt. cudzoziemców/uchodźców. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Słupska jako gminy otwartej na przyjmowanie osób odmiennych kulturowo, walka ze stereotypami.

Zadania:

 • Informowanie o działaniach integracyjnych i relacjonowanie tych wydarzeń.
 • Informowanie o działaniach podejmowanych przez różne jednostki gminne na rzecz integracji cudzoziemców, w tym promowanie działań LSICU.
 • Bazowanie na rzetelnych informacjach i szczególna dbałość o rzetelne komunikaty.
 • Włączanie się w akcje i kampanie społeczne dotyczące działań integracyjnych i obejmowanie patronatem medialnym tych działań.
 • Cykl artykułów i programów o integracji uchodźców i wielokulturowości w Słupsku.
 • Podejmowanie tematów dotyczących integracji międzykulturowej poprzez np. artykuły i programy o integracji cudzoziemców/uchodźców i wielokulturowości Słupska, relacjonowanie happeningów/spotkań dotyczących mniejszości i wielokulturowości, informowanie cudzoziemców o tym, jak korzystać z oferty Miasta Słupska itp.

Podmioty, które nie zostały przypisane do żadnego z wydzielonych obszarów integracji, a często pełnią w procesach integracji cudzoziemców i uchodźców bardzo ważną rolę, to organizacje pozarządowe.

Organizacje pozarządowe i ich zasoby zostały przypisane jako podmioty współpracujące do każdej z instytucji wchodzących w skład LSICU. Ich głównym zadaniem jest pomoc jednostkom gminnym w działaniach skierowanych do cudzoziemców/uchodźców i ich włączaniu do społeczności oraz uzupełnienie działań podejmowanych przez instytucje gminne we wszystkich obszarach integracji.

Konieczne jest także włączenie przedstawiciela słupskich organizacji pozarządowych do prac Zespołu Koordynującego pracę LSICU.

 

Organizacje pozarządowe

Cele: włączenie cudzoziemców/uchodźców w działalność gminnych organizacji pozarządowych, podejmowanie działań integracyjnych i aktywizacyjnych na rzecz mieszkańców i cudzoziemców/uchodźców oraz pomoc jednostkom gminnym w działaniach skierowanych do cudzoziemców/uchodźców.

Zadania:

 • Zapewnienie udziału cudzoziemców/uchodźców i pozostałych mieszkańców w projektach organizacji.
 • Współpraca z instytucjami gminnymi w działaniach skierowanych do cudzoziemców/uchodźców.
 • Pomoc cudzoziemcom/uchodźcom w różnym zakresie przez realizowane projekty.
 • Informacje o działalności organizacji na terenie gminy i przekazanie ich cudzoziemcom.
 • Organizacja wydarzeń integracyjnych.
 • Zapoznanie cudzoziemców z lokalną kulturą, kuchnią i tradycjami oraz zapoznawanie mieszkańców Słupska z kulturami innych narodowości.
 • Organizowanie nauki języków potrzebnych do podstawowej komunikacji dla cudzoziemców/uchodźców i pracowników instytucji.
 • Realizacja projektów integracyjnych.
 • Angażowanie cudzoziemców do realizacji projektów.
 • Pozyskiwanie środków na realizację projektów.
 • Współdziałanie w tworzeniu lokalnej polityki integracji.