02. Słowniczek

 • Cudzoziemiec — osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa; szczegółowiej każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego.
 • Integracja — proces i stan wymagający zaangażowania po stronie cudzoziemca oraz społeczności przyjmującej, w którym jednostki i grupy imigranckie nawiązują relatywnie trwałe związki z członkami społeczeństwa przyjmującego; poziom włączenia w społeczeństwo przyjmujące zakłada uczestnictwo w różnych obszarach życia społecznego; wymaga przyswojenia kompetencji językowo-kulturowych oraz zmiany w sposobie budowania własnej tożsamości. Niezbędne jest wykształcenie przez cudzoziemca chęci stania się częścią społeczeństwa przyjmującego, natomiast ze strony społeczeństwa przyjmującego warunkiem koniecznym osiągnięcia poziomu zintegrowania jest zgoda na włączenie cudzoziemców do społeczeństwa oraz wytworzenie mechanizmów włączających.
 • IPI — Indywidualny Program Integracji, którego celem jest wsparcie procesu integracji cudzoziemca w Polsce. Pomoc udzielana jest na wniosek cudzoziemca złożony do starosty za pośrednictwem PCPR w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego statusu uchodźcy. IPI zakłada wsparcie finansowe, ubezpieczenie zdrowotne, dostęp do nauki języka polskiego oraz pomoc pracownika socjalnego, polegające m.in. na pomocy w znalezieniu zakwaterowania lub podjęciu zatrudnienia. Program trwa 12 miesięcy.
 • Lider obszaru integracji — podmiot/instytucja odpowiedzialna za koordynację i logistykę działań w danym obszarze integracji LSICU; instytucja koordynująca.
 • LSICU — Lokalny System Integracji Cudzoziemców i Uchodźców — wewnętrzny system przyjmowania, udzielania pomocy i działań integracyjnych skierowanych do cudzoziemców i uchodźców mieszkających w gminach, w który zaangażowane są instytucje gminne i inne podmioty (np. organizacje pozarządowe) z różnych obszarów funkcjonowania gminy/miasta, z którymi cudzoziemiec może/będzie miał styczność, np. edukacja, pomoc społeczna, kultura, rynek pracy. Założenia systemu stanowią wewnętrzne procedury wypracowane przez podmioty zaangażowane w system zgodne z prawodawstwem i normami dotyczącymi przyjmowania i integracji cudzoziemców i uchodźców w Polsce.
 • Międzyinstytucjonalny asystent międzykulturowy — osoba przeszkolona w obszarze wielokulturowości i znająca języki obce bądź cudzoziemiec dobrze znający język i kulturę polską pełniący rolę tłumacza, a także łącznika międzykulturowego pomiędzy cudzoziemcami a przedstawicielami instytucji. Wpiera cudzoziemców i uchodźców w pokonywaniu bariery językowej i kulturowej, w sprawach formalnych i kontaktach z instytucjami. Asystent nie działa jako rzecznik cudzoziemców, lecz jako bezstronny pośrednik.
 • Obszar integracji — obszar tematyczny LSICU realizujący cele szczegółowe integracji; każdy obszar obejmuje inny zakres spraw, w których cudzoziemiec lub uchodźca może się poruszać lub potrzebować pomocy, np. polityka społeczna, edukacja, kultura, bezpieczeństwo, praca.
 • Ochrona uzupełniająca — druga forma ochrony międzynarodowej cudzoziemców na terytorium Polski, udzielana cudzoziemcom, którzy nie spełniają przesłanek dla statusu uchodźcy, ale nie mogą zostać wydaleni do kraju ich pochodzenia bez ryzyka naruszenia ich praw; ochrona uzupełniająca udzielana jest, gdy powrót cudzoziemca do kraju pochodzenia mógłby narazić go na ryzyko doznania poważnej krzywdy.
 • Przewodniczący Zespołu Koordynującego — osoba odpowiedzialna za koordynację prac Zespołu Koordynującego LSICU przy Urzędzie Miasta Słupsk; obecnie dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Słupsku.
 • Status uchodźcy — forma ochrony międzynarodowej; status uchodźcy nadawany jest cudzoziemcowi, który ze względu na obawę przed prześladowaniem (z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej) nie może powrócić do kraju swojego pochodzenia i nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.
 • System — struktura powiązań, zależności i zadań przypisanych do konkretnych instytucji w ramach LSICU.
 • Szkolny asystent międzykulturowy — osoba przeszkolona w obszarze wielokulturowości i pedagogiki, znająca języki obce bądź cudzoziemiec dobrze znający język i kulturę polską pełniący rolę tłumacza, a także łącznika międzykulturowego pomiędzy uczniami cudzoziemcami i uczniami polskim, a także rodzicami dzieci cudzoziemskich i uchodźczych a pedagogami. Zatrudniany w szkołach pomaga w prowadzeniu lekcji i w nauce języka polskiego.
 • Uchodźca — [potocznie] osoba zmuszona do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania i poszukująca ochrony; Konwencja Genewska z 1951 r. definiuje uchodźcę jako osobę, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce, z powodu tych obaw, korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się na skutek podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa.
 • Zespół Koordynujący — Zespół ds. Integracji Uchodźców powołany w grudniu 2015 roku przy Urzędzie Miasta Słupsk; na czele zespołu stoi Przewodnicząca — Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, złożony z przedstawicieli najważniejszych instytucji wchodzących w LSICU, ma na celu zarządzanie wszystkimi działaniami i kierunkami rozwoju osób i instytucji pracujących w poszczególnych obszarach integracji, planowanie harmonogramów, monitoring i ewaluację działań LSICU.