15. Procedury

Procedura doraźna
 1. Przedstawiciel/kierownik Ośrodka dla Cudzoziemców informuje wszystkich przedstawicieli instytucji w strukturze LSICU o przyjeździe/planowanym przyjeździe nowej grupy cudzoziemców do ośrodka.
 2. Koordynator LSICU we współpracy z przedstawicielem/kierownikiem Ośrodka dla Cudzoziemców organizuje spotkanie z nowo przybyłymi do ośrodka cudzoziemcami. Celem spotkania jest przekazanie podstawowych informacji o obowiązujących cudzoziemca obowiązkach i przysługujących mu prawach, uwarunkowaniach kulturowych, lokalnym systemie instytucjonalnym. Cudzoziemcy otrzymują przygotowane materiały informacyjne.
 3. Kierownik/przedstawiciel Ośrodka dla Cudzoziemców przekazuje informację do szkół o liczbie dzieci, które pojawią się w placówce oraz informację do ośrodka zdrowia o liczbie nowych podopiecznych.
 4. Kierownik Ośrodka dla Cudzoziemców w porozumieniu z dyrektorami szkół zapewnia uczniom cudzoziemcom podręczniki i wyprawkę szkolną.
 5. Koordynator LSICU w porozumieniu z kierownikiem Ośrodka dla Cudzoziemców oraz pozostałymi podmiotami w strukturze wyznacza asystenta międzykulturowego cudzoziemca, który przeprowadza wywiad diagnozujący podstawowe potrzeby i problemy rodziny (w zakresie procedury, zdobycia potrzebnych dokumentów, pomocy prawnej/lekarskiej itp.)
 6. Koordynator LSCIU w porozumieniu z Kierownikiem Ośrodka dla Cudzoziemców i pozostałymi jednostkami w systemie próbują zabezpieczyć potrzeby cudzoziemca i zorganizować potrzebną pomoc.

 

Procedura integracyjna
 1. Kierownik Ośrodka dla Cudzoziemców/przedstawiciel PCPR informuje koordynatora LSICU o osobach, które uzyskały status ochrony międzynarodowej i zamierzają zamieszkać w gminie Dragacz.
 2. Koordynator LSICU w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej wyznacza międzyinstytucjonalnego asystenta międzykulturowego cudzoziemca, którym jest wolontariusz, wyznaczony pracownik socjalny do opieki, inny cudzoziemca lub uchodźca mieszkający w gminie.
 3. Międzyinstytucjonalny asystent międzykulturowy przekazuje cudzoziemcom informator o lokalnych instytucjach i ich działaniach, zapoznaje rodzinę z kluczowymi instytucjami, włącza cudzoziemca w lokalne wydarzenia, diagnozuje podstawowe potrzeby i problemy.
 4. Koordynator LSICU w porozumieniu z pozostałymi podmiotami w systemie ustala formy i możliwości pomocy cudzoziemcy przez konkretne instytucje.
 5. Koordynator obszaru pomoc społeczna ustala zasady współpracy i kontaktów między asystentem a rodziną cudzoziemską.
 6. Koordynator obszaru pomoc społeczna nawiązuje kontakt z PUP, w celu pomocy w znalezieniu pracy cudzoziemcom.

 

Procedura integracji w szkole
 1. Dyrektor szkoły przeprowadza wywiad z rodzicami dziecka na temat doświadczeń szkolnych, który obejmuje: badanie poziomu kompetencji, informacje o dotychczasowych doświadczeniach i osiągnięciach dziecka, zebranie dokumentów poświadczających wcześniejszą edukację. Na tej podstawie podejmuje decyzję o przypisaniu dziecka do odpowiedniej klasy i indywidualnym programie nauczania.
 2. Dyrektor w porozumieniu z Wydziałem Edukacji zapewnia dziecku naukę języka polskiego jako języka obcego, pomoc szkolnego asystenta międzykulturowego w szkole oraz zajęcia wyrównawcze (w wymiarze, na jaki pozwala budżet urzędu oraz zasoby kadrowe).
 3. Dyrektor przeprowadza rozpoznanie nawyków żywieniowych związanych z religią i kulturą dziecka cudzoziemskiego oraz rozpatruje możliwość dostosowania posiłków podawanych w szkole/przedszkolu do potrzeb ucznia.
 4. Pedagog szkolny przeprowadza wywiad diagnozujący sytuację dziecka i prowadzi jego monitoring.
 5. Pedagog szkolny organizuje mentoring rówieśniczy — przygotowuje osoby chętne do opieki i pomocy dzieciom-cudzoziemcom oraz koordynuje te działania.
 6. Rada Rodziców podejmuje działania mające włączyć rodziców cudzoziemców w działania i środowisko szkoły.
 7. Dyrektor ustala zasady współpracy i kontaktów z rodzicami dziecka.