14. Podmioty LSICU Dragacz

Poniżej przedstawiono opis kluczowych podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz integracji cudzoziemców w Gminie Dragacz.

Cele, zadania, a także konkretne działania zostały wypracowane przez grupę uczestników warsztatów, jako najistotniejsze z punktu widzenia działań integracyjnych skierowanych do cudzoziemców mieszkających w Ośrodku dla cudzoziemców, osób ze statusem ochrony międzynarodowej mieszkających w gminie i lokalnej społeczności Dragacza. Lista zadań jest otwarta i powinna być modyfikowana i aktualizowana zależnie od potrzeb. W kartach instytucji zanotowane zostały także szczególne potrzeby dotyczące niezbędnych zasobów oraz instytucji, z którymi powinna zostać podjęta współpraca.

Lista instytucji zawiera także instytucje i przypisane im zadania, które nie są bezpośrednio zaangażowane w system na poziomie gminy, ale pełnią w nim istotną rolę: Policja, przychodnia zdrowia. Za włączenie tych instytucji do działań integracyjnych odpowiedzialny będzie koordynator systemu.

 

Urząd Gminy w Dragaczu

Cel: zaspokajanie zbiorowych potrzeb cudzoziemców i uchodźców oraz tworzenie warunków dla ich pełnego uczestnictwa w życiu Gminy.

Zadania:

 1. Wprowadzenie asystenta międzykulturowego na poziomie instytucji gminnych.
 2. Działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zapoznanie cudzoziemców ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy i procedurami spraw administracyjnych, np. organizacja dni otwartych Urzędu Gminy dla cudzoziemców i uchodźców, opracowanie broszur informacyjnych.
 3. Tłumaczenie wzorów wniosku o meldunek, wydanie aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu oraz opłat skarbowych itp.
 4. Określenie warunków ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego.
 5. Określenie warunków otrzymania pomocy finansowej na utrzymanie mieszkania (dodatek mieszkaniowy i energetyczny).
 6. Zapoznanie cudzoziemców z obowiązującą polityką podatkową oraz opłatami lokalnymi.
 7. Wypracowanie procedur udzielania wsparcia uchodźcom i cudzoziemcom.
 8. Współpraca z instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami w zakresie integracji cudzoziemców ze społecznością przyjmującą.
 9. Zapewnienie nauki języka mieszkających na terenie gminy cudzoziemców dla pracowników instytucji, którzy mają najczęstszy kontakt z cudzoziemcami.
 10. Przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy z zakresu wielokulturowości.

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Cel: włączanie społeczności cudzoziemców i uchodźców w aktywne uczestnictwo w życie kulturalne gminy oraz podejmowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej; koordynacja przedsięwzięć kulturalnych skierowanych do cudzoziemców.

Zadania:

 1. Diagnozowanie potrzeb społeczności cudzoziemskiej w obszarze kultury.
 2. Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych (np. festyny, wycieczki, prelekcje tematyczne dotyczące kultury polskiej i kultur społeczności cudzoziemskiej).
 3. Organizacja czasu wolnego, motywowanie cudzoziemców i uchodźców do udziału w zajęciach i imprezach kulturalnych GOKSiR.
 4. Działania na rzecz zwiększenia udziału społeczności cudzoziemskiej w procesie planowania programu dla GOKSiR.
 5. Udostępnianie sal do nauki języka polskiego dla cudzoziemców.
 6. Działania informacyjne dotyczące oferty różnych organizacji i instytucji, udostępnianie broszur informacyjnych.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Cel: pomoc osobom i rodzinom cudzoziemskim w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wsparcie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, realizacja działań prowadzących do usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Zadania:

 1. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, świadczenie pomocy społecznej cudzoziemcom, którzy z mocy ustawy mają do niej prawo, czyli np. osoby ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą korzystający z pomocy na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 2. Przyznawanie świadczeń pieniężnych i niefinansowych w zależności od potrzeb cudzoziemca/uchodźcy.
 3. Pomoc w poszukiwaniu mieszkania.
 4. Realizacja pozostałych działań wynikających z zakresu obowiązków instytucji.
 5. Współpraca z PCPR w zakresie realizacji IPI przez cudzoziemców.
 6. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w obszarze prawnym i psychologicznym.
 7. Informowanie o obowiązujących zasadach przyznawania pomocy.
 8. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania związane z integracją cudzoziemców.
 9. Pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy.

 

Kościół

Cel: promowanie pozytywnych zachowań wobec innych kultur.

Zadania:

 1. Pokazywanie różnorodności wiary i nauka tolerancji wobec innych wyznań.
 2. Integracja ze społeczeństwem.
 3. Nauczanie jak powinien zachować się katolik wobec bliźniego w potrzebie, wskazanie zalet wielokulturowości.
 4. Spotkania informacyjne z reprezentantami innych kultur (również na lekcjach religii).
 5. Festyny rodzinne organizowane przez parafie z udziałem obcokrajowców.
 6. Animowanie działań na rzecz cudzoziemców, np. kwesty.

 

Organizacje pozarządowe

Cel: włączenie cudzoziemców/uchodźców w działalność gminnych organizacji pozarządowych oraz prowadzenie działań integracyjnych i aktywizacyjnych.

Zadania:

 1. Informowanie o działalności organizacji i instytucji oferujących działania i pomoc dla dzieci i dorosłych.
 2. Pomoc uchodźcom i cudzoziemcom w różnym zakresie przez realizowane projekty.
 3. Organizacja oferty spędzania czasu wolnego dla mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców.
 4. Organizacja działań integracyjnych, np. pikników, inicjatyw zapoznających cudzoziemców z lokalną kulturą, kuchnią oraz tradycjami innych narodowości.
 5. Organizacja nauki języka dla uchodźców i pracowników instytucji.
 6. Podjęcie wspólnych działań z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (np. Stowarzyszenie Nasza Gmina Dragacz, Ludowe Zespoły Sportowe, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP).

 

Ośrodek dla cudzoziemców

Cel: stworzenie warunków bytowych cudzoziemcom będącym w procedurze o przyznanie statusu uchodźcy.

Zadania:

 1. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej i dostępu do edukacji dzieci.
 2. Prowadzenie działań preintegracyjnych mających przygotować cudzoziemców do życia poza ośrodkiem (np. nauka języka polskiego, kursy zawodowe, informowanie o lokalnym rynku pracy, o systemie administracyjnym).
 3. Zapewnienie pomocy prawnej.
 4. Zapewnienie asystenta międzykulturowego (tłumacza z doświadczeniem prawniczym) w kontaktach z sądami.
 5. Dbanie o dobre relacje i komunikację wewnątrz ośrodka.
 6. Dbanie o dobry wizerunek przyjaznego urzędu i pracowników.

 

Policja

Cel: dbałość o ład, porządek i bezpieczeństwo mieszkańców poprzez działania interwencyjne i prewencyjne. Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do policji oraz cudzoziemców.

Zadania:

 1. Organizacja spotkań z mieszkańcami ośrodka dla cudzoziemców na temat obowiązujących praw, przepisów i norm.
 2. Działania informacyjne — udostępnianie informacji na temat działań instytucji, wielojęzycznych broszur informacyjnych itp.
 3. Organizacja wspólnych zajęć samoobrony dla mieszkańców Grupy i cudzoziemców.
 4. Rozwój kadr policji w obszarze wiedzy na temat kultury i obyczajów cudzoziemców mogących stwarzać sytuacje konfliktowe.
 5. Realizacja zadań wynikających z obowiązków instytucji, tj. interwencje, przyjmowanie zgłoszeń, patrole, działania prewencyjne,

 

Pracodawcy

Cel: stwarzanie dogodnych warunków dla zatrudniania cudzoziemców i uchodźców.

Zadania:

 1. Informowanie o dostępnych miejscach pracy dla cudzoziemców/uchodźców.
 2. Tworzenie i organizacja miejsc pracy.
 3. Kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje dla cudzoziemców i uchodźców.
 4. Dbanie o integrację w miejscu pracy (animacja pracowników poza godzinami pracy).
 5. Zapewnienie niezbędnych warunków pracy (odzież, zaplecze socjalne, przeszkolenie zgodnie ze stanowiskiem pracy).
 6. Pomoc cudzoziemcom/uchodźcom w rozliczeniu PIT.

 

Gminna przychodnia zdrowia

Cel: świadczenie usług zdrowotnych, zapewnienie opieki zdrowotnej i umożliwienie korzystania z usług zdrowotnych cudzoziemcom na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Zadania:

 1. Realizacja działań wynikających z obowiązków instytucji: zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w zakresie podstawowym, przyjmowanie pacjentów, kierowanie do specjalistów, wizyty domowe, prowadzenie programów profilaktycznych itp.
 2. Szkolenie personelu medycznego w zakresie różnic kulturowych i pracy z cudzoziemcami/uchodźcami.
 3. Informowanie cudzoziemców o procedurach medyczno-administracyjnych.
 4. Organizacja spotkań z cudzoziemcami/uchodźcami na temat zdrowego trybu życia.

 

Sołectwa

Cel: angażowanie cudzoziemców w stałe zadania sołtysów oraz integracja społeczności lokalnej z cudzoziemcami/uchodźcami.

Zadania:

 1. Angażowanie cudzoziemców/uchodźców w życie sołectw i włączanie cudzoziemców/uchodźców w prace rady sołeckiej i sołtysów.
 2. Udział cudzoziemców/uchodźców w zebraniach sołeckich i zgłaszanie sugestii.
 3. Zapraszanie przedstawicieli cudzoziemców/uchodźców przez radę sołecką na zebrania.
 4. Współpraca cudzoziemców/uchodźców przy organizacji imprez sołeckich.
 5. Pozyskiwanie funduszy przez pisanie projektów na działania integracyjne.
 6. Organizacja działań integracyjnych (turnieje sportowe, rajdy rowerowe, rękodzieło, kulinaria).

 

Placówki oświatowe

Cel: edukacja i integracja dzieci cudzoziemskich i uchodźczych objętych obowiązkiem szkolnym.

Zadania:

 1. Nauczanie.
 2. Wychowywanie.
 3. Integracja ze społecznością polską uczniów i rodziców.
 4. Zapewnienie opieki w czasie wolnym (zajęcia świetlicowe).
 5. Wywiad z rodzicami na temat wcześniejszej historii edukacji i zapisanie do właściwej klasy.
 6. Przygotowanie niezbędnika informacyjnego w języku obcym (zasady działania szkoły, regulamin, prawa dziecka i rodzica, obowiązki itp.).
 7. Dostosowanie podstawy programowej do możliwości ucznia (zmiana zapisów w prawie).
 8. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: język polski jako język obcy, pomoc nauczyciela.
 9. Zapewnienie podręczników, ubezpieczenia, posiłków.
 10. Zapoznanie z obowiązującymi w szkole zasadami. Uzyskanie informacji, czy jakieś zasady są trudne do spełnienia z powodów kulturowych/religijnych — wprowadzenie środków zaradczych.
 11. Dbanie o równe traktowanie wszystkich uczniów.
 12. Działania wychowawcze na rzecz zintegrowania społeczności klasowej: festyny rodzinne, zajęcia sportowe, wycieczki, kino itp.
 13. Działania informacyjne i edukacyjne pokazujące różnorodność kulturową jako atut.
 14. Umożliwienie kultywowania tradycji przez dzieci cudzoziemskie i pokazywanie jej społeczności.
 15. Zaangażowanie rodziców dzieci cudzoziemskich w życie szkoły.
 16. Prowadzenie zajęć dotyczących różnych kultur w ramach zajęć lekcyjnych.
 17. Wprowadzenie opiekuna szkolnego dla dzieci uchodźczych (nauczyciel, pedagog, rodzic, starszy uczeń) — pomoc w nauce, kontaktach z innymi dziećmi i rodzicami.
 18. Organizacja lekcji dotyczących uchodźców, uczące tolerancji.
 19. Wypracowanie procedur współpracy z dziećmi cudzoziemskimi i zasad współpracy.
 20. Tworzenie bazy osób/instytucji zajmujących się pracą edukacyjną z „rzadkimi” kulturami.
 21. Przeszkolenie grona pedagogicznego do pracy w klasie wielokulturowej w obszarze realizacji podstaw programowych oraz pracy z trudnymi sytuacjami.
 22. Zapewnienie bazy lokalowej i wyposażenia, materiały edukacyjne.
 23. Szkolenia.
 24. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 25. Dostęp do materiałów na temat kultur krajów dzieci uchodźczych w celu zapoznania z nimi uczniów polskich.