13. Harmonogram prac LSICU Dragacz na pierwszy rok działania

W harmonogramie zaproponowano listę najważniejszych działań, jakie należy podjąć, by uruchomić system. Są wśród nich działania organizacyjne i logistyczne mające zapewnić uruchomienie systemu, ale także działania bezpośrednie w obszarze integracji cudzoziemców. Realizację prac zaplanowano od najistotniejszych poprzez te, które również powinno się zrealizować, ale nie są priorytetowe.

 

Ośrodek dla cudzoziemców
 1. Organizacja spotkania mieszkańców i pracowników ośrodka dla cudzoziemców oraz cudzoziemców spoza ośrodka z przedstawicielami LSICU. Podczas spotkania przedstawiona zostanie koncepcja systemu i harmonogram najbliższych działań. Zebrane zostaną uwagi i propozycje do planowanych działań oraz opracowana zostanie mapa najważniejszych problemów i potrzeb mieszkańców i pracowników ośrodka. Odbędzie się także dyskusja nad możliwością wprowadzenia zmian. Obszary do dyskusji: pomoc społeczna, integracja przez kulturę, zatrudnienie, bezpieczeństwo, integracja ze społecznością lokalną.
 2. Świadczenie usług doradczych i pomocowych dla cudzoziemców mieszkających w ośrodku i na terenie gminy. Obszary wsparcia: prawo, procedury administracyjne.
 3. Organizacja dodatkowych zajęć językowych dla cudzoziemców z ośrodka z możliwością uczestnictwa osób spoza ośrodka.
 4. Działania mające na celu zapoznanie cudzoziemców (zwłaszcza nowych w ośrodku) z lokalnymi zwyczajami, normami społecznymi, kulturą.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie
 1. Podjęcie kroków do zapewnienia asystenta międzykulturowego.
 2. Świadczenie materialnej pomocy doraźnej finansowej i materialnej w razie konieczności i potrzeb (źródło — darowizny, zbiórki, zakup).
 3. Uruchomienie usług pomocy specjalistycznej (poradnictwo psychologiczne, prawne).
 4. Zdiagnozowanie potrzebnych zasobów osobowych i finansowych związanych z realizacją działań w obszarze integracji cudzoziemców i uchodźców oraz zgłoszenie ich koordynatorowi LSICU.
Placówki oświatowe
 1. Rozszerzenie wywiadu podstawowego przeprowadzonego z rodzicami o rozmowę na temat potrzeb, oczekiwań i możliwości zaangażowania się w życie szkoły.
 2. Zatrudnienie asystenta międzykulturowego na pełen etat.
 3. Działania integracyjne (dla uczniów i rodziców) ze środowiskiem szkolnym.
 4. Opracowanie wielojęzycznych materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących podstawowych zasad, norm społecznych oraz regulaminów szkół.

 

Urząd gminy
 1. Organizacja dnia otwartego w UG dla cudzoziemców. Podczas wydarzenia cudzoziemcy będą mogli poznać strukturę urzędu oraz poznać jego pracowników, rodzaje spraw jakie mogą w nim załatwić, najważniejsze dla nich procedury postępowania administracyjnego.
 2. Opracowanie wielojęzycznych materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących procedury załatwiania spraw administracyjnych, struktury organizacyjnej urzędu, podstawowych zasad, norm społecznych. Materiały kolportowane będą przez Ośrodek w Grupie oraz przez wszystkie instytucje zaangażowane w LSICU.

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
 1. Diagnozowanie potrzeb cudzoziemców w obszarze działań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (GOKSiR).
 2. Włączenie cudzoziemców w proces planowania i realizacji działań jednostki.
 3. Dostosowanie oferty (jeśli jest to konieczne) GOKSiR do potrzeb cudzoziemców.
 4. Podjęcie działań motywacyjnych do uczestnictwa cudzoziemców w ofercie GOKSiR — działania informacyjne, promocyjne prowadzone w ośrodku dla cudzoziemców i w placówkach oświatowych.

 

Policja
 1. Organizacja spotkania z mieszkańcami ośrodka dla cudzoziemców, którego celem będzie przedstawienie podstawowych praw i obowiązków, zasad bezpieczeństwa, zasad i norm prawnych polskiego społeczeństwa.
 2. Przygotowanie informatora/ulotki z podstawowymi zasadami dotyczącymi przestrzegania prawa i norm społecznych wraz z opisem sankcji dla cudzoziemców za ich nieprzestrzeganie. Materiał zawierał będzie także numery kontaktowe niezbędne przy zgłaszaniu interwencji.
 3. Nawiązanie współpracy z asystentem międzykulturowym w ośrodku.

 

Przychodnia zdrowia
 1. Przygotowanie wielojęzycznej broszury informacyjnej o funkcjonowaniu ośrodka — zakres usług, specjaliści, dane kontaktowe, najważniejsze zasady korzystania z opieki zdrowotnej.
 2. Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi klientów wielokulturowych.
 3. Organizacja wizyty pracownika przychodni w ośrodku dla cudzoziemców w celu zapoznania z zakresem wsparcia i procedurami.

 

Biblioteka
 1. Diagnozowanie potrzeb cudzoziemców w zakresie oferty biblioteki.
 2. Organizacja spotkań z przedstawicielami różnych kultur.
 3. Ułatwienie dostępu do internetu — instalacja wielojęzykowych przeglądarek internetowych.
 4. Przygotowanie wielojęzykowej broszury dla klientów biblioteki: zasad wypożyczania, opisu oferty biblioteki.
 5. Stworzenie mobilnej filii biblioteki w ośrodku pobytowym dla cudzoziemców.

 

Organizacje pozarządowe
 1. Przygotowanie bazy dotyczącej lokalnych organizacji pozarządowych i zakresu ich działalności.
 2. Przygotowanie spotkania organizacji pozarządowych z gminy lub działających na terenie gminy w celu zdiagnozowania potencjału i wypracowania możliwych kierunków oraz konkretnych propozycji działań skierowanych do cudzoziemców i uchodźców.
 3. Podjęcie partnerskich działań angażujących lokalne organizacje pozarządowe na rzecz integracji cudzoziemców.

 

Sołectwa
 1. Angażowanie cudzoziemców/uchodźców w organizacji wydarzeń w sołectwach.
 2. Udział sołtysów i/lub rad sołeckich w spotkaniach LSICU — nie rzadziej niż raz na dwa kwartały.

 

Pracodawcy
 1. Organizacja spotkania z pracodawcami w gminie (powiecie) na temat diagnozy potrzeb i oczekiwań w obszarze zatrudnienia cudzoziemców.
 2. Organizacja spotkania z przedstawicielami PUP, diagnoza możliwych form współpracy i wsparcia LSICU.
 3. Przekazywanie aktualnych informacji dotyczących programów rozwojowych na temat przeciwdziałania bezrobociu, rynku pracy, ofert pracy, szkoleń, kursów.

 

Kościół
 1. Spotkania informacyjne/dyskusyjne na temat innych wyznań.
 2. Kwesty i zbiórki na rzecz obywateli państw potrzebujących wsparcia (środki pieniężne, zbiórka rzeczy).