Pobierz raport

 

 

Historie uchodźców

 

 • 01. Wielka siła drobnych gestów

  Żaneta Kopczyńska Czasami wcale nie trzeba wiele, by pomóc posklejać czyjś świat na nowo. Nie bez znaczenia są drobne gesty życzliwości — pomocna dłoń wyciągnięta przez znajomych i nieznajomych, wsparcie w trudnych momentach lub po prostu słowa otuchy. Rodzina Dinara doświadczyła ich wiele, zwłaszcza na początku......

 • 02. Level hard: język polski

  Żaneta Kopczyńska Kluczowa w rozpoczęciu samodzielnego życia w nowym kraju jest znajomość języka. Od niego, w ogromnej mierze, zależy nawiązanie mniej lub bardziej formalnych kontaktów, otrzymanie pracy, postępy w szkole. — Nauka musi stać się hobby. To jak z graniem na instrumencie lub uprawianiem sportu —......

 • 03. Bo praca jest ważna

  Żaneta Kopczyńska Najpierw lata nauki, potem zdobywanie dyplomów dobrych uczelni, zbieranie doświadczeń i ugruntowywanie swojej pozycji zawodowej. W pewnym momencie wszystko pęka jak mydlana bańka — karierę przerywa wojna i konieczność ucieczki do bezpieczniejszego świata. A tam wszystko trzeba budować na nowo. Ali Haj Obeid......

 • 04. W zawieszeniu i niepewności

  Żaneta Kopczyńska Na tramwaj, na spóźnialskiego znajomego, w kolejce w sklepie. Na wynik badania, egzaminu i ważną wiadomość — chyba nikt nie lubi czekania. Irytuje w drobnych sprawach, ale jeszcze boleśniejsze jest, gdy od tego, co usłyszymy zależy bardzo dużo. Nie tylko najbliższa przyszłość, ale......

 • 05. Rodzinne rewolucje

  Żaneta Kopczyńska W ojczyźnie był głową rodziny. Pracował, utrzymywał i dbał o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Nagle wszystko zostaje wywrócone do góry nogami — po przymusowym wyjeździe traci swój status, nie jest w stanie wypełnić swojej kulturowo przyjętej roli. To ogromy przełom w życiu całej rodziny. Gdy......

 

Lokalne systemy integracji uchodźców — badania

 

 • 01. Wizja lokalnych systemów integracji uchodźców

  Wojciech Goszczyński • Rafał Baczyński-Sielaczek • Joanna Suchomska • Joanna Stankowska • Michał Wróblewski W naszym opracowaniu zdecydowaliśmy się odejść od zestawu rekomendacji, dobrych rad, wielostronicowych wniosków. Uznaliśmy natomiast, że bazując na wynikach badań, warsztatów, analiz z innych krajów, zaprezentujemy czytelnikowi naszą wizję sprawnie funkcjonujących lokalnych systemów......

 • 02. Wstęp

  Obserwowany w ostatnich dekadach wzrost globalnej mobilności ludzkiej jest ważnym trendem społecznym mającym ogromny wpływ zarówno na kraje wysyłające, jak i społeczeństwa przyjmujące migrantów. Migracje są zjawiskiem, którego wpływ staje się dostrzegalny na każdym poziomie życia społecznego, począwszy od poziomu globalnego, a skończywszy na poziomie lokalnym. Dla wielu......

 • 03. Uchodźcy mają głos! — o badaniu

  Faza 1 — lokalne systemy integracji: perspektywa ekspercka Pierwsza faza projektu polegała na zdiagnozowaniu podstawowych problemów, barier i oczekiwań związanych z przyjęciem nowych grup uchodźców w województwie kujawsko-pomorskim. Badanie ukazuje dwie perspektywy wyzwań i problemów związanych z integracją uchodźców: ekspertów oraz osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i posiadających taki status. Badano: Wszystkie......

 • 04. Polityka państwa w obszarze integracji migrantów przymusowych

  Problematyka migracyjna do niedawna nie stanowiła w Polsce ważnej kwestii społecznej. Nie był to temat poruszany w ogólnopolskiej debacie publicznej, pomimo pojawienia się wielu zjawisk mających poważne skutki społeczne, jak na przykład niedawna fala emigracji polskich obywateli do państw Europy Zachodniej czy znaczący wzrost w ostatnich latach imigracji......

 • 05. Preintegracja cudzoziemców wnioskujących o ochronę międzynarodową

  Preintegracja jest wstępnym etapem procesu integracji cudzoziemców ze społeczeństwem. Zgodnie z raportem NIK, średnio okres oczekiwania na wydanie decyzji trwa 14,5 miesiąca, a w skrajnych przypadkach nawet do 2–3 lat. Dla badanego ośrodka pobytowego dla cudzoziemców w Grupie okres przebywania w ośrodku rozkładał się następująco: Wykres 1. Okres przebywania w ośrodku......

 • 06. Integracja cudzoziemców z uzyskaną ochroną międzynarodową

  Integracja cudzoziemców z uzyskaną na terenie Polski ochroną jest zagadnieniem planowanym i koordynowanym centralnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednak jest to proces mający szczególnie istotny wymiar lokalny, realizowany przez lokalne instytucje i w społecznościach lokalnych. Podstawowym narzędziem integracji cudzoziemców z uzyskaną ochroną (status uchodźcy i ochrona uzupełniająca) są Indywidualne......

 • 07. Społeczności lokalne o uchodźcach

  Opis badanych miejscowości Grupa Grupa to miejscowość znajdująca się w województwie kujawsko-pomorskim, w gminie Dragacz. W gminie mieszka 7 204 mieszkańców (dane na rok 2015). Ponad połowa powierzchni to grunty rolne. Bezrobocie w 2014 roku wyniosło 15,8%, przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańców gminy (3483 zł) jest niższe od przeciętnego miesięcznego......

 • 08. Razem czy osobno? Diagnoza relacji mieszkańców badanych miejscowości z cudzoziemcami z ośrodka

  Nastroje społeczne Obecność ośrodka budzi emocje większości mieszkańców we wszystkich badanych miejscowościach. W każdej z nich ponad połowa potrafi wyjść poza ocenę neutralną i pozytywnie lub negatywnie ustosunkować się do obecnej sytuacji. Różnice pojawiają się na poziomie rozkładu wyników przypisanych postawie aprobującej (oceny zdecydowanie i raczej pozytywne) lub krytycznej......

 • 09. Uchodźcy w zwierciadle: ideologia a postrzeganie uchodźców

  Czy boję się uchodźców? Racjonalne i afektywne oceny uchodźców Relacje lokalnej społeczności z mieszkańcami ośrodka nie mogą ograniczać się tylko i wyłącznie do realnych doświadczeń, codziennych kontaktów, prawdziwych historii. Na stosunek do osób innej narodowości ma wpływ ideologia, sposób w jaki się mówi i myśli o samym zjawisku, co pisze się......

 • 10. Mapowanie społeczności lokalnych

  W założeniu badanie miało m.in. przetestować na ile wpływ na uchodźców mają doświadczenia z mieszkańcami ośrodków, a na ile specyficzna konstrukcja lokalności, układ ponadjednostkowych cech kształtujących daną miejscowość. Dlatego w próbie znalazły się dwie skrajnie od siebie różne miejscowości. Peryferyjna Grupa i podmiejska, elitarna Podkowa Leśna. Część narzędzia zostało podzielone......

 • Writing Environment

  Narzędzie do mapowania społeczności

  Do czego służy mapa? Mapa jest narzędziem, która ma służyć do prostej oceny stopnia ryzyka związanego z lokalizacją ośrodków dla uchodźców, bądź osób starających się o ten status....

 

Lokalne systemy integracji uchodźców w praktyce

 

 • 01. Wstęp

  Krzysztof Ślebioda • Joanna Suchomska Działania wzmacniające systemowe rozwiązania dotyczące integracji cudzoziemców i uchodźców w Polsce coraz częściej pojawiają się na poziomie lokalnym. Wydaje się, że to najbardziej zasadne rozwiązanie, ponieważ to właśnie na poziomie wspólnot lokalnych, relacji między mieszkańcami, ma szansę zajść realna integracja, która wymaga......

 • 02. Słowniczek

  Cudzoziemiec — osoba nieposiadająca obywatelstwa państwa, w którym przebywa; szczegółowiej każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Integracja — proces i stan wymagający zaangażowania po stronie cudzoziemca oraz społeczności przyjmującej, w którym jednostki i grupy imigranckie nawiązują relatywnie trwałe związki z członkami społeczeństwa przyjmującego; poziom włączenia w społeczeństwo przyjmujące zakłada uczestnictwo w różnych obszarach życia......

 • 03. Przyczyny powstawania LSICU

  Lokalne Systemy Integracji Cudzoziemców i Uchodźców dla Gminy Słupsk i Dragacz są próbą odpowiedzi na kilka kluczowych problemów dotyczących integracji cudzoziemców na poziomie lokalnym. Brak dostatecznego doświadczenia w pracy z cudzoziemcami i procedurą przyjmowania oraz integracji cudzoziemców, w tym uchodźców, to jedna z głównych barier wskazywanych przez instytucje w realizowanym w ramach projektu badaniu.......

 • 04. Metodologia pracy nad LSICU

  Praca z instytucjami i organizacjami nad Lokalnymi Systemami Integracji Cudzoziemców i Uchodźców w Słupsku i Dragaczu przebiegała według następującego schematu: Pierwszym działaniem podjętym w pracy nad LSICU było przeprowadzenie diagnozy, która pozwoliła określić stan wiedzy, doświadczenia i przygotowania instytucji do działań związanych z integracją uchodźców i cudzoziemców. Realizując projekt, przeprowadziliśmy badania na szeroką skalę,......

 • 05. Lokalne uwarunkowania dla LSICU w Słupsku

  Słupsk jest miastem powiatowym, położonym w województwie pomorskim, liczącym 89 240 mieszkańców, z czego około 250 osób to obcokrajowcy. Mieszkańcy Słupska, podobnie jak całe Pomorze, podkreślają jego wielokulturowe tradycje i historię. Dawniej w Słupsku mieszkali przedstawiciele wielu nacji i grup etnicznych: Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Białorusini, Kaszubi, Żydzi oraz mieszkańcy różnych......

 • 06. LSICU dla miasta Słupska. Ogólny zarys systemu

  Struktura systemu dla Miasta Słupska została wypracowana w okresie od lutego do końca kwietnia 2016 roku podczas czterech dni spotkań warsztatowych. W tworzeniu systemu udział brała grupa składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Słupsku, jednostek mu podległych i organizacji pozarządowych wypracowując kolejne elementy Lokalnego Systemu Integracji Cudzoziemców i Uchodźców. Schemat......

 • 07. Instytucje LSICU dla miasta Słupska

  Poniżej przedstawiono opis kluczowych instytucji (lub grup instytucji, np. szkoły, organizacje pozarządowe) zaangażowanych w działania na rzecz integracji cudzoziemców w Słupsku. Podmioty uporządkowane zostały według obszarów integracji, do których przynależą. Cele, zadania a także konkretne działania zostały wypracowane przez grupę uczestników warsztatów i są uznane za najistotniejsze dla działań......

 • 08. Harmonogram pracy LSICU miasta Słupska na pierwszy rok działania

  Sprawny system integracji wymagać będzie od zespołu koordynującego oraz liderów obszarów integracji realizacji wielu, często nowych i trudnych zadań. Istotnym elementem systemu będzie postępowanie zgodnie z zaplanowanym i zaakceptowanym przez wszystkie podmioty harmonogramem prac. Założono, iż harmonogram prac dla całego systemu, złożony z działań dla poszczególnych obszarów integracji, będzie......

 • 09. Procedury

  Poniżej zamieszczamy procedury postępowania z cudzoziemcami i uchodźcami na różnych etapach preintegracji i integracji. Fragment ten opisuje: formalną procedurę złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; nieformalną (wewnętrzną) procedurę doraźną w pierwszym kontakcie z cudzoziemcem; nieformalną (wewnętrzną) procedurę integracyjną; nieformalną (wewnętrzną) procedurę integracji w szkole. Procedury zostały wypracowane na podstawie dokumentów formalnych, doświadczeń......

 • 10. Nieformalna (wewnętrzna) procedura doraźna w pierwszym kontakcie z cudzoziemcem

  Jakiej sytuacji dotyczy procedura? Procedura dotyczy sytuacji, w której po raz pierwszy w urzędzie gminy zjawia się cudzoziemiec wymagający pomocy (przypadkowo, pokierowany przez mieszkańca lub przez organizację pozarządową). Procedura na tym poziomie nie różnicuje statusu cudzoziemcy (w procedurze o nadanie statusu uchodźcy/ze statusem uchodźcy/cudzoziemca z pobytem tolerowanym lub humanitarnym/cudzoziemca przebywającego......

 • 11. LSICU dla gminy Dragacz

  Lokalne uwarunkowania powstania LSICU w gminie Dragacz Dragacz to gmina położona w województwie kujawsko-pomorskim, którą zamieszkuje 7204 mieszkańców. W jednej z gminnych miejscowości, w Grupie, od 2008 roku funkcjonuje ośrodek dla cudzoziemców starających się o uzyskanie statusu uchodźcy. W ośrodku mieszkają głównie osoby pochodzące z Kaukazu, przede wszystkim narodowości czeczeńskiej i gruzińskiej, ale również......

 • 12. Harmonogram prac koordynatora LSICU

  Poniżej opisano najpilniejsze zadania w obszarze koordynacji na okres pierwszego roku działania systemu. Organizacja pierwszego spotkania roboczego inaugurującego LSICU w Dragaczu. Organizacja spotkania publicznego dla LSICU, społeczności lokalnej i cudzoziemców w celu prezentacji założeń systemu i dyskusji na temat zaplanowanych działań. Budowa bazy kontaktowej członków LSICU i ich zastępców. Ustalenie harmonogramu......

 • 13. Harmonogram prac LSICU Dragacz na pierwszy rok działania

  W harmonogramie zaproponowano listę najważniejszych działań, jakie należy podjąć, by uruchomić system. Są wśród nich działania organizacyjne i logistyczne mające zapewnić uruchomienie systemu, ale także działania bezpośrednie w obszarze integracji cudzoziemców. Realizację prac zaplanowano od najistotniejszych poprzez te, które również powinno się zrealizować, ale nie są priorytetowe.  ......

 • 14. Podmioty LSICU Dragacz

  Poniżej przedstawiono opis kluczowych podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz integracji cudzoziemców w Gminie Dragacz. Cele, zadania, a także konkretne działania zostały wypracowane przez grupę uczestników warsztatów, jako najistotniejsze z punktu widzenia działań integracyjnych skierowanych do cudzoziemców mieszkających w Ośrodku dla cudzoziemców, osób ze statusem ochrony międzynarodowej mieszkających w gminie i lokalnej......

 • 15. Procedury

  Procedura doraźna Przedstawiciel/kierownik Ośrodka dla Cudzoziemców informuje wszystkich przedstawicieli instytucji w strukturze LSICU o przyjeździe/planowanym przyjeździe nowej grupy cudzoziemców do ośrodka. Koordynator LSICU we współpracy z przedstawicielem/kierownikiem Ośrodka dla Cudzoziemców organizuje spotkanie z nowo przybyłymi do ośrodka cudzoziemcami. Celem spotkania jest przekazanie podstawowych informacji o obowiązujących cudzoziemca obowiązkach i przysługujących mu......

 

Szkolny system integracji

 

 • 01. Wstęp

  Łukasz Bartosik · Dominika Rypa Szkolny System Integracji został stworzony z myślą o społecznościach szkolnych, w których uczą się dzieci cudzoziemskie lub w których mogą się pojawić. Jego celem jest ułatwienie pracy w sytuacji, w której w szkole uczą się osoby zróżnicowane pod względem pochodzenia — w......

 • 02. SSI — model

    Omówienie poszczególnych elementów modelu Elementy z poszczególnych grup, np. „Przed rozpoczęciem roku szkolnego” wzajemnie się uzupełniają, ale, co do zasady, mogą być realizowane w dowolnej kolejności. Przed rozpoczęciem roku szkolnego warto zadbać o: 1. Przetłumaczenie ważnych dokumentów szkolnych na język obcy Pomoże to lepiej......

 • 03. SSI w praktyce

  Opisany w pierwszej części Szkolny System Integracji jest modelem idealnym, którego elementy można stosować na różnych etapach roku szkolnego, w różnych sytuacjach, można go adaptować w całości lub wykorzystać tylko wybrane części — zależnie od potrzeb i sytuacji w danej szkole. Został on stworzony tak, aby......

 • 04. Ważne publikacje poruszające tematykę pracy z uczniem cudzoziemskim w systemie edukacji

  Dr Krystyna M. Błeszyńska, Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych — perspektywa szkoły. Raport z badań, ORE, Warszawa 2010. Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach. Scenariusze zajęć do pracy w szkołach, red. M. Branka, Dominika Cieślikowska, STOP-KLATKA, Warszawa 2015. Innowacyjne rozwiązania w pracy z......

 

Lokalne systemy integracji uchodźców w Niemczech i Szwecji

 

 • 01. Wstęp

  Dominika Rypa • Rafał Baczyński-Sielaczek • Anna Paluszek Druga połowa XX i początek XXI wieku stanowiły okres dynamicznych zmian społecznych. To równocześnie czas wielkich wyzwań oraz problemów społecznych i ekonomicznych dotykających zarówno państw rozwiniętych, jak i państw rozwijających się. Jednym z najważniejszych czynników współczesnych przemian oraz......

 • 02. Polityki krajowe integracji cudzoziemców — MIPEX

  Podejmując problematykę polityk integracyjnych migrantów przymusowych, należy odnieść się do poziomu wyższego — polityk integracji obywateli państw trzecich w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozwój polityk migracyjnych na poziomie rozwiązań strategicznych ma zasadnicze przełożenie na polityki szczegółowe, w tym ujęciu — na politykę integracji cudzoziemców z......

 • 03. Niemcy

  Podstawowe źródło opracowania: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Federalny Urząd do spraw Migracji i Uchodźców) — www.bamf.de Procedura wnioskowania o objęcie ochroną międzynarodową Etap 1. Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową Wniosek o objęcie ochroną międzynarodową składany jest na granicy Niemiec lub na terenie kraju, do władz......

 • 04. Szwecja

  Podstawowe źródło opracowania: Migrationsverket (Szwedzka Agencja ds. Migracji) — www.migrationsverket.se   Procedura wnioskowania o objęcie ochroną Etap 1. Złożenie wniosku o ochronę międzynarodową Kontakt z jednym z oddziałów Szwedzkiej Agencji ds. Migracji (Swedish Migration Agency) w Norrköping, Sztokcholmie, Göteborg lub Malmö. Wniosek o status uchodźcy......

 • 05. Podsumowanie

  Najważniejsze elementy polityk integracyjnych w Niemczech i Szwecji oraz rekomendacje dla Polski Długa historia Niemiec i Szwecji jako krajów imigranckich sprawia, że polityka integracyjna jest przemyślana i nastawiona na jak najszybsze włączenie cudzoziemców do życia społecznego na równych zasadach z osobami posiadającymi obywatelstwo Niemiec czy Szwecji —......

 

Partnerzy i organizatorzy projektu

 

Logo partnerów